นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
แผนงาน/โครงการสำคัญ
จำนวนเอกสาร ทั้งหมด 2 รายการ