สำนักปลัดเทศบาล

 • นางสุชาดา รักเกื้อ
 • หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล • นายจักรกฤษณ์ ศิริกัณหา
 • นักบริหารงานทั่วไป 7 • นางวาสนา อินเกตุ
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร 5 • นายไพฑูรย์ ใจผ่อง
 • นักพัฒนาชุมชน 7ว • นางสาวนิภาภรณ์ ประสงค์พันธ์
 • เจ้าพนักงานธุรการ 6ว • นางธิดา กาญจนนาภา
 • บุคคลากร 5 • นางสาวรัชฎาภรณ์ กิตติขจร
 • เจ้าพนักงานธุรการ 4 • นางสาวพวงชมพู วังลึก
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน • นางสาวสุธิตา แตงต้นเถา
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล • นายประสาน แก้วอินทร์
 • คนงาน (ช่วยงานกองการช่าง) • นายสุเทพ ต่ำต้อ
 • พนักงานขับรถยนต์ (ช่วยงานกองการสาธารณสุข)งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (6 ท่าน)