ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • นายรักษ์พงษ์ พิรุณ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 • นางเนตรนภา ทุมอาริยะ
 • ครู คศ1 • นางสาวจรินทร ศุภดิษฐ์
 • ครูผู้ดูแลเด็ก • นางสาวจริยา เกตุเจริญผล
 • ครู คศ1 • นางสาวภูพิงค์ ระวรรณ
 • ครูผู้ดูแลเด็ก • นางพรทิพย์ ฤทธิ์เดชกล้า
 • ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก