กองการศึกษา

  • นายรักษ์พงษ์ พิรุณ
  • หัวหน้าสถานศึกษาฯ  • นางสาวรัญชิดา บุญภักดี
  • นักวิชาการศึกษา 6ว  • นางสาวจิตรลดา รอดนิล
  • เจ้าพนักงานธุรการ 3ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (6 ท่าน)
โรงเรียนเทศบาล 1 คลองสวนหมาก (6 ท่าน)