ศูนย์บริการสาธารณสุข

 • นายแพทย์ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลย์โสภิษฐ์
 • นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ • นางสาวสุพนิต แย้มกลีน
 • หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข • ว่าง
 • พยาบาลวิชาชีพ • นายศิริวัฒน์ แซ่ตั้ง
 • นักวิชาการสาธารณสุข • นางสาวอุษณีย์ เพ็ญฉาย
 • การเงินและบัญชี • นายพูลลาภ ดีฤทธิ์
 • พนักงานจ้างทั่วไป