กองการสาธารณสุข

 • นายนิมิตร ณัฐวรพงศ์
 • โทรศัพท์ 064-2191544 • ว่าง
 • นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม • นายศิริพันธ์ ศิริพงษ์
 • โทรศัพท์ 081-7079909 • นางสาวสุพนิต แย้มกลิ่น
 • โทรศัพท์ 089-7081990 • นายมานิตย์ เปลือยศรี
 • โทรศัพท์ 096-6682456 • นายอุเทน ศรีโพธิ์
 • โทรศัพท์ 086-9342714 • นางสาวจันทร์แรม แก้วหินลาย
 • โทรศัพท์ 083-2144831 • นายทินกร คงสมทอง
 • โทรศัพท์ 094-6966702 • นายทรงวุฒิ มีทรัพย์
 • โทรศัพท์ 088-8140959 • นางชนัญชิดา บุญนพฉัตร
 • โทรศัพท์ 093-1312103 • นางสาวเกษร ทาระมล
 • คนงาน • นางสาวนิตยา หาญโกรธา
 • คนงานศูนย์บริการสาธารณสุข (9 ท่าน)