กองการสาธารณสุข

 • นายศิริพันธ์ ศิริพงษ์
 • นักบริหารงานทั่วไป 7 • นายอุเทน ศรีโพธิ์
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6ว • นางสาวจันทร์แรม แก้วหินลาย
 • เจ้าพนักงานธุรการ 5 • นางชนัญชิดา บุญนพฉัตร
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล • นายทินกร คงสมทอง
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา • นายประสิทธิกรณ์ บุญเนตร์
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาศูนย์บริการสาธารณสุข (6 ท่าน)