กองการช่าง

 • นายพรเทพ ศิลารักษ์
 • ผู้อำนวยการกองการช่าง • นายรัฐภูมิ คำพุฒิ
 • หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง • นายชัยยะ ไทยดำรงค์
 • นายช่างโยธาอาวุโส • นายชุติพนธ์ ศิริพงษ์ไทย
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ • นายฐิติภัทร กัลปพฤษ์
 • นักวิชาการสวนสาธารณะชำนาญการ • นายอำพล คงสุวรรณ์
 • นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน • นางสาวนงค์รัก เรืองกสิกิจ
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน • นายอานุภาพ แสงพูล
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา • นายสุวิทย์ นาคทอง
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา • นายเอกพล พละพันธ์
 • พนักงานขับรถยนต์ • นายประสาน แก้วอินทร์
 • คนงาน • นายมานพ แสนแสง
 • คนสวน • นายสุริยา ฤกษ์นำผล
 • คนงาน