กองการช่าง

 • นายพรเทพ ศิลารักษ์
 • ผู้อำนวยการกองการช่าง • นายรัฐภูมิ คำพุฒิ
 • นายช่างโยธา 7ว • นายชัยยะ ไทยดำรงค์
 • นายช่างโยธา 7ว • นายชุติพนธ์ ศิริพงษ์ไทย
 • วิศวกรโยธา 5 • นายฐิติภัทร กัลปพฤษ์
 • นักวิชาการสวนสาธารณะ 6ว • นายสุวิทย์ นาคทอง
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา • นายมานพ แสนแสง
 • คนสวน • นายเอกพล พละพันธ์
 • คนงาน