กองการคลัง

 • นางนัยนา พะโยม
 • ผู้อำนวยการกองการคลัง • น.ส.ชลิดา กิตติขจร
 • นักบริหารงานคลัง 6 • น.ส.ณัฐวรา ประเสริฐ
 • นักบริหารงานคลัง 6 • น.ส.ศุทธรัตน์ อินพหล
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5 • นางธารทิพย์ เทพบุตร์
 • เจ้าพนักงานพัสดุ 6ว • นางอาภาณี วรินทรเวช
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6ว • ว่าง
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6ว • นางวันเพ็ญ การะเกษ
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล