สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายวสันต์ ยาแก้ว
 • ประธานสภาเทศบาลตำบลนครชุม • นายเลอชา วงษ์สุวรรณ
 • รองประธานสภาเทศบาลตำบลนครชุม • นางสุปราณี รอตศิริ
 • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม • นายสมบัติ คมขำ
 • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม • นายประเสริฐศักดิ์ หมวกยอด
 • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม • นายพิทักษ์ สุวรรณ
 • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม • นางนิตยา ช่อฟัก
 • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม • ว่าง
 • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม • นายปัญญา พนมวาสน์
 • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม • นายเปรมชนันท์ เขตรวิทย์
 • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม • นางวิลัย กีตา
 • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม • นางสาวลัดดา ผ่องฉวี
 • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม