สมาชิกสภาเทศบาล

  • นายวสันต์ ยาแก้ว
  • ประธานสภาเทศบาลตำบลนครชุม  • นายเลอชา วงษ์สุวรรณ
  • รองประธานสภาเทศบาลตำบลนครชุม  • นางสุปราณี รอตศิริ
  • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม  • นายสมบัติ คมขำ
  • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม  • นายประเสริฐศักดิ์ หมวกยอด
  • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม  • นายพิทักษ์ สุวรรณ
  • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม  • นางนิตยา ช่อฟัก
  • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม  • ว่าง
  • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม  • นายปัญญา พนมวาสน์
  • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม  • นายเปรมชนันท์ เขตรวิทย์
  • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม  • นางวิลัย กีตา
  • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม  • นางสาวลัดดา ผ่องฉวี
  • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม