นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้าก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีต สามัคคี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มิถุนายน 2563