นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลโครงการถนนคนเดินและเทศกาลอาหารไทย (ตลาดย้อนยุคนครชุม)
26 มิถุนายน 2562
1/1