นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลนครชุม รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
26 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลนครชุม รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด เน้นรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 100,000 บาท เป็นข้าราชการ มีบัตรประกันสังคม ลงทะเบียนได้ (ดูที่คุณสมบัติ)