นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดนครสวรรค์
จำนวนข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งหมด 14,519 รายการ
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ไปที่หน้า