นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ภาพกิจกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขออกบริการตรวจสุขภาพฟันผู้สูงวัย
27 มิถุนายน 2563

อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 5 ชุมชนนครชุมร่วมใจและเจ้าพ่อเสือ นำผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยความร่วมมือจากนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ที่ลงช่วยงานคัดกรองตรวจสุขภาพฟันให้แก่ผู้สูงวัย