นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพโดยกรมบัญชีกลางแจ้งการโอนเงิน
27 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทราบดังนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี กรมบัญชีกลางโอนเงินให้ทุกวันที่ 10 ของเดือนนะ (โอนพร้อมกันทั้งประเทศ)