นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ภาพกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาวาตภัย
27 มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลนครชุม โดยนางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในเขตเทศบาลตำบลนครชุม พร้อมกับดำเนินการมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านให้แก่ประชาชนในชุมชนประชาร่วมใจ หมู่ที่ 6 ตำบลนครชุม ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย