นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ภาพกิจกรรม
จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 46 รายการ

เทศบาลตำบลนครชุม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสร... (ดู : 165)

เทศบาลตำบลนครชุม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ...

โครงการค่ายศิลปะ (Art for kids) คณะครุศา... (ดู : 159)

คณะนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบรมผู้ประกอบ... (ดู : 153)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ ดำเนินการจัดการอบรมตามโครงการอบรมผู้ประกอบการสะสมอาหารและแผงลอ...

โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) จัดโครงกา... (ดู : 77)

โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(หลักสูตรท้องถิ่น)โดยมีน...

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ดู : 137)

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครชุม นำนักเรียนของศูนย์ฯ จำนวน ...

12 สิงหาคม 2563 วันแม่ (ดู : 142)

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครชุม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี...

ศูนย์บริการสาธารณสุขออกบริการตรวจสุขภาพฟ... (ดู : 213)

อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 5 ชุมชนนครชุมร่วมใจและเจ้าพ่อเสือ นำผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจสุข...

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพโดยกรมบัญช... (ดู : 164)

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทราบดังนี้ ตั้งแต...

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาวาตภัย (ดู : 199)

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลนครชุม โดยนางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลนคร...

ไปที่หน้า