นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์แรก ของทุกเดือน เที่ยวชมตลาดย้อนยุคนครชุม
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หน่วยงาน
เรื่อง
วันที่
แนะนำบุคลากร
 • ว่าง
  นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
 • ว่าง
  รองนายกเทศมนตรี
 • ว่าง
  รองนายกเทศมนตรี
 • ว่าง
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • นายวสันต์ ยาแก้ว
  ประธานสภาเทศบาลตำบลนครชุม
 • นายเลอชา วงษ์สุวรรณ
  รองประธานสภาเทศบาล
 • ว่าง
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่
เรื่อง
วันที่