นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
บทบาทหน้าที่

---------- อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ----------