นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ติดต่อเรา
999 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 6 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทร. 055-799821-2
แฟกซ์. 055-799823
E-mail : E-mail: info@nakhonchum.go.th